Imagens das páginas
PDF
ePub

PLATEA. A. C. 428, 7. Olymp. 88. 1.

τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ̓Αθήνας, ἄνδρες δώδεκα καὶ διακόσιοι ἀπὸ πλειόνων· εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ ̓ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλήφθη. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι κατὰ 3 5χώραν ἐγένοντο τῆς βοηθείας παυσάμενοι· οἱ δ ̓ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες οὐδὲν, τῶν δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι, κήρυκα ἐκπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς, μαθόντες δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπαύσαντο. το οἱ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες ἐσώ-4 θησαν.

XXV. Ἐκ δὲ τῆς Λακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμώνος τελευτῶντος ἐκπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύρραν καὶ 2 ἐξ αὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδραν τινὰ, ᾗ ὑπερ

LESBOS.

Salathus, a Laceda

15 monian, finds means

[blocks in formation]

θείας —Ὑσιῶν καὶ Ἐρυθρῶν ἐρείπιά ἐστι. Confer II. 24. VIII. 6. Herodot. VI. 108, 9. IX. 15, 5. V. 74, 2. Κτίσμα erat Νυκτέως τοῦ ̓Αντιόπης πατρός. Vid. Cl. Whelerum Itinerar. p. 474. et Strabonem, IX. p. 620. et Suidam in h. v. WASS.

13. Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος] The use of the article here gives, I suppose, a certain distinction to the individual named, and implies that he was or ought to be known in and for himself. Σάλαιθος Λακεδαιμόνιος would be, “ a “ certain Lacedamonian named Salæ“thus,” as if the individual man was not very distinctly present to the reader's mind. In VIII. 39, 1. where we read of some ships procured for Pharnabazus ὑπὸ Καλλιγείτου τοῦ Μεγαρέως καὶ Τιμαγόρου τοῦ Κυζικηνοῦ, the article merely intimates that they had been already mentioned as the agents of Pharnabazus for this very purpose, VIII. 6, 1. and there, where they are spoken of for the first time, they are called simply Μεγαρεύς and Κυζικηνός, without the article.

9. τῶν νεκρῶν G.

10. TQV] 15. of H.N. V. et rec. F.

Μυτιλήνην] Μυτιλήνη habent Ste phanus et Epit. Strabon. XIII. In aliis fere tam Græcis, quam Latinis Scriptoribus editum est Mitylene et Mitylenæ. Harduinus in Plinio utramque scripturam exhibet: fortassis, quia ita in libris scriptis, vel vetustis editionibus invenit: nam recentiores constanter in prima syllaba habent i. Sed in nummis antiquis esse MUT, adnotat Idem ad Plinium, et in Nummis ant. Populor. et Urb. illustr. nec non Holsten. ad Stephan. et Spanhem. de Præst. et Usu Numism. Dissert. IX. pag. 645. Dissert. XI. p. 279. et XII. p. 489. Et sic apud Gruter. Inscript. MCXVIII. 7. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑ. Tamen ibid. CCCCLXXIV. 8. QUI MYTILENIS NEGOTIANTUR. Sed hujus auctoritatem elevat Cellarius Geograph. Ant. III. 2. DUKER.

15. κατὰ χαράδραν τινὰ] A deep torrent bed, with rocky and precipitous sides, which interrupted the line of the Athenian works.

of entering into My.

tilene, and encourages the Mytilenæans with

promises of aid, and

of a diversion in their

of Attica.

LESBOS. ATTICA. A. C. 428, 7. Olymp. 88. 1, 2.

βατὸν ἦν τὸ περιτείχισμα, διαλαθὼν ἐσέρχεται ἐς τὴν Μυτιλήνην, καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐσβολή τε ἅμα ἐς τὴν ̓Αττικὴν ἔσται καὶ favour by an invasion αἱ τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ἃς ἔδει βοηθῆσαι αὐτοῖς, προαποπεμφθῆναί τε αὐτὸς τού- 5 3 των ἕνεκα καὶ ἅμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος. καὶ οἱ μὲν Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν τε καὶ πρὸς τοὺς ̓Αθηναίους ἧσσον 4 εἶχον τὴν γνώμην ὥστε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.

XXVI. Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ τεσσαράκοντα ναῦς ἀπέστειλαν ἔχοντα ̓Αλκίδαν, ὃς ἦν αὐτοῖς

ATTICA.

A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

is despatched to Les

invades Attica, and

[ocr errors]

ναύαρχος, προστάξαντες, αὐτοὶ ἐς τὴν ̓Αττικὴν A Peloponnesian fet καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐσέβαλον, ὅπως οἱ ̓Αθηναῖοι 15 bos; and their army ἀμφοτέρωθεν θορυβούμενοι ἧσσον ταῖς ναυσὶν lays it waste with un- ἐς τὴν Μυτιλήνην καταπλεούσαις ἐπιβοηθήusual severity. σωσιν. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐσβολῆς ταύτης Κλεομένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοάνακτος υἱέος βασιλέως 3 ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, πατρὸς δὲ ἀδελφὸς ὤν. ἐδῄωσαν δὲ το

2

1. τείχισμα e. διαλαθὼν] om. i. om. N.V. 4. παρέπονται F. rec. φθῆναι πρὸ αὐτός τε ἕνεκα τούτων καὶ i.

2. τὴν] om. G.L.O.P.e. 3. apa] 5. προαπεμφθῆναί rec. F. προαπεμ6. μὲν οὖν μιτυληναίοι g. 8. ξυμβαίνειν] om. H. rec. F. 9. ἐτελεύτα] om. A.B.g.h. ante τῷ πολέμῳ ponunt H.V.d. et rec. F. ὃν θουκυδίδης ξυνέγραψεν] om. e. το. συνέγραψε g.

11. ἐπιγενομένου c. 12. ἐς (vel εἰς) τὴν μ. A.B.C.E.G.H.K.L.N.O.P.V.c.de, h.i. et rec. F. vulgo omittunt articulum. τὴν Μυτ. Haack. Poppo. Goell. Bekk. 13. ἐχούσας e. ἄρχοντα Stephanus Τhes. v. προστάξασθαι. 17. ἐπιβοηθήσουσιν I. Bekk. 19. views H. rec. F. om. pr. G. 20. πατρὸς δὲ ἀδελφὸς Α.Β.C.Ε. G.H.K.L.N.O.P.Q.V.c.d.e.f.g.h.i. Haack. Poppo. Goell. Bekk. ceteri #aτpòs

ἀδελφός.

12. τὰς—δύο καὶ τεσσαράκοντα ναῦς] They had been spoken of before as only forty, c. 16, 3. and 25, 2. These forty however had been collected from the allied states; the additional two here spoken of were possibly from Lacedæmon itself, whose contingent to the fleets of her confederacy was never considerable. See VIII. 6, 5. In the words

that follow, ναῦς ἀπέστειλαν—προστάξαντες, there is again a confusion of two different modes of expression; for, as Göller observes, either ἔχοντα or προστάξαντες is superfluous.

20. νεωτέρου ἔτι] “ Still too young, i. e. to command; as it is expressed at length, VI. 12, 2. νεώτερος ἐς τὸ ἄρχειν. Poppo, Prolegom. I. p. 171.

LESBOS. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

τῆς ̓Αττικῆς τά τε πρότερον τετμημένα [καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ ὅσα ἐν ταῖς πρὶν ἐσβολαῖς παρελέλειπτο· καὶ ἡ ἐσβολὴ αὕτη χαλεπωτάτη ἐγένετο τοῖς ̓Αθηναίοις μετὰ τὴν δευτέραν. ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ ἀπὸ τῆς Λέσβου τις 5 πεύσεσθαι τῶν νεῶν ἔργον ὡς ἤδη πεπεραιωμένων, ἐπεξῆλθον τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ ̓ οὐδὲν ἀπέβαινεν αὐτοῖς ὧν προσεδέχοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος, ἀνεχώρησαν καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις.

LESBOS.

fleet arrived, the com

XXVII. Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τε νῆες το αὐτοῖς οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἀλλὰ ἐνεχρόνιζον καὶ ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμMeanwhile. before the βαίνειν πρὸς τοὺς ̓Αθηναίους διὰ τάδε. ὁ mons of Mytilene force Σάλαιθος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς to surrender the diy ναῦς, ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν ὄντα ὡς ἐπεξιὼν τοῖς ̓Αθηναίοις· οἱ δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον ὅπλα, οὔτε ἠκροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόντων, κατὰ ξυλλόγους τε γιγνόμενοι ἢ τὸν σῖτον ἐκέλευον τοὺς δυνατοὺς φέρειν ἐς τὸ φανερὸν καὶ διανέμειν ἅπασιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρή

15

the aristocratical party

to Paches.

1. ἐπιβεβλαστήκει L.Ο. βλαστήκει i. 3. χαλεπωτάτη τῶν ἄλλων ἐγένετο 5. ὑπεξῆλθον L.P. 6. τεμόντες Κ. A.B.E.g. ὄντα] om. H. rec. F.

1. [καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει] Dindorf, Poppo, Göller, Dobree, and Bekker in his edition of 1832, all agree in striking out the conjunction in this place. If we suppose that the Athenians expecting the enemy's invasions as a matter of course left their lands round Athens and in the Thriasian plain wholly uncultivated, then the conjunction is needless; because then there would be nothing to destroy in the parts ravaged before unless εἴ τι ἐβεβλαστήκει, that is, unless some of the trees that had been cut down had thrown out fresh shoots, or some corn had grown up of itself here and there from seed accidentally. But if the Athenians went on sowing their land, on the chance that something might prevent or delay the

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »