Imagens das páginas
PDF
ePub
[subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic]

ΤΟ

become the proprietors of the soil.

SARONIC GULF. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

Athenian citizens who τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν· οἷς ἀργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ4 5ἠπείρῳ πολίσματα οἱ ̓Αθηναῖοι ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, καὶ ὑπήκουον ὕστερον 'Αθηναίων. τὰ μὲν κατὰ Λέσβον5 οὕτως ἐγένετο.

LI. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει μετὰ τὴν Λέσβου ἅλωσιν Αθηναῖοι Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος ἐστράτευσαν ἐπὶ Μίνωαν τὴν νῆσον, ἢ κεῖται πρὸ Μεγάρων ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον ἐνοικοδομήσαντες οἱ

SARONIC
GULF.

The small island of

4. ἐξειργάζοντο L.Ο.Ρ. ἠργάζοντο Ε. ὕστερον L.O.P. τὰ μὲν] ταῦτα Q. H. Goell. μίνων vulgo, et Bekk.

ed. Rigalt. Compare also Böckh, Staatshaushaltung der Athener. book iii. C. 2. There were other instances of land consecrated by individuals to some god, in which the τέμενος, or land thus set apart, was still possessed by them and their posterity, subject only to the charge of keeping up the temple, and its service, and maintaining its ministers. The object of these consecrations was to secure the possession of the land more effectually, by putting it under the sanction of religion. See the well known case of Xenophon thus consecrating his land at Scillus to Diana, Anabasis, V. 3, 6—13. and Mæandrius claiming to himself and family the perpetual priesthood of a temple which he had built to Jupiter the Deliverer, Herodotus, III. 142, 2, 5. Finally, certain priesthoods and sacred lands were sometimes given to the kings, as to Battus at Cyrene, Herodot. IV. 161, 4. and to the kings of Sparta, Herodot. VI. 56, 1. In these cases the profits of the land went of course to the king's maintenance in the double capacity of priest and tenant, while, by being invested with the sacred character, his tenure of the sacred land was a source of dignity as well as of advantage.

1. κληρούχους—ἀπέπεμψαν] They sent them out probably to ascertain the size

6. ὕστερον ἀθηναίοις Q. ἀθηναίων 8. τὴν] om. L.O.P. 10. μινώαν

and situation of their respective shares, and to arrange matters with their future tenants. But it is clear that they did not continue to live in the island, from all the subsequent story of the revolts in Lesbos, VIII. 22. 23. and Xenophon, Hellenic. I. 6. II. 2. which evidently shews that there was no population of Athenian citizens then residing there. It is clear also from VII. 57, 2. where Thucydides, in his account of the composition of the Athenian armament at Syracuse, mentions the Athenian settlers of Ægina and Histiæa, both of whom must have been far less numerous and of less importance than the three thousand settlers of Lesbos, had they really settled there. Besides, as the old inhabitants continued to live on their land, and to cultivate it, it would have been a mere banishment from all the enjoyments of Athens without any object, had the Athenian shareholders gone to live in idleness at Lesbos, when they might just as easily have received their rent at Athens. On the whole subject of the κληρούχοι, corresponding with the coloni of Rome, quibus agri assignabantur, see Böckh, Staatshaushaltung, &c. vol. I. book iii. c. 18.

10. Μίνωαν τὴν νῆσον] Strabo, ΙΧ. p. 391. ἄκραν vocat. DUKER.

is occupied by the

Athenians.

SARONIC GULF. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

2 Minoa, of Megara, Μεγαρῆς φρουρίῳ. ἐβούλετο δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόθεν δι ̓ ἐλάσσονος τοῖς ̓Αθη ναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ τῆς Σαλαμῖνος εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶνται ἔκπλους αὐτόθεν λανθάνοντες τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμενον, καὶ 5 λῃστῶν ἐκπομπαῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν ἐσπλεῖν. 3ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρῶτον δύο πύργῳ προέχοντε μηχαναῖς ἐκ θαλάσσης, καὶ τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς νήσου ἐλευθερώσας, ἀπετείχιζε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ᾗ κατὰ γέφυραν διὰ τενάγους ἐπιβοήθεια ἦν τῇ νήσῳ οὐ πολὺ το 4 διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο ἐν ἡμέραις ὀλίγαις, ὕστερον δὴ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τεῖχος ἐγκαταλιπὼν καὶ φρουρὰν ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ.

[blocks in formation]

4. τούς τε Πελοποννησίους] Cass. hic adscriptum habet scholion, ἐβούλετο δηλονότι. Ita accusativus τοὺς Πελοποννησίους, hic erit pro nominativo, quasi esset, καὶ ὅπως οἱ Πελοποννήσιοι μὴ ποιῶνται ἔκπλους. Hæc constructio usitatis. sima est cum verbis οἶδα, ὁρῶ, φοβούμαι, eorumque synonymis, cujus multa exempla congessit Stephan. ad Script. de Dial. p. 51. Nec tamen infrequens cum aliis. De λέγω et ἀγγέλλω vid. quæ adnotat Clar. Gronov. ad Arrian. III. I. Aristoph. Plut. 56. σὺ πρότερον σαυτὸν ὅστις εἶ, φράσον. Nubib. 144. ἀνήρετο Χαιρεφῶντα ψύλλαν ὁπόσους ἄλλοιτο τοὺς αὐτῆς πόδας. Εt Avib. 1269. Δεινόν γε τὸν κήρυκα, τὸν παρὰ τοὺς βροτούς Οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. DUKER.

τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶνται] The accusative case is owing to τὴν φυλακὴν which had preceded it, and an infinitive mood was probably intended to follow, μὴ ποιεῖσθαι λανθάνοντας, instead of which Thucydides changed the construction, and wrote ὅπως μὴ ποιῶνται λανθάνοντες.

7. ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας κ. τ. λ.]

The situations of Minoa and Nisæa are
now determined by the investigations
of Mr. Spratt of H. M. S. Beacon. His
map and sketch with the paper which
illustrates them were published in the
Journal of the Geographical Society,
vol. VIII. part II. p. 205, and by the
Society's permission they are now in-
serted at the end of this volume. Minoa
has long since ceased to be an island,
but the mole which closed the mouth
of the harbour, and on which according
to custom stood one of the towers
which defended the entrance of the
port, may it appears still be traced;
running in a S. S. E. direction from the
rocky hill which was once the island of
Minoa. The words ἀπὸ τῆς Νισαίας
Göller understands to mean,
66 on the
“ side of Nisa,” as opposed to τὸ ἐκ
τῆς ἠπείρου a little below. Of the two
towers taken by Nicias, one probably
stood on the end of the mole which ran
out from Minoa, and the other on a
corresponding mole which ran out from
the main land towards it, the entrance
into the harbour lying between them.

« AnteriorContinuar »