Imagens das páginas
PDF
ePub

66

ATHENS. Α. C. 427. Olymp. 88. 2.

τέρας κεῖσθαι αὐτὰς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ ἐς τὸν σε θάνατον αἱ πολλαὶ ἀνήκουσι· καὶ τοῦτο ὅμως παραβαί 4 “ νεται. ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν, ἢ σε τόδε γε οὐδὲν ἐπίσχει, ἀλλ' ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ ̓ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονή-5 ματι, αἱ δ ̓ ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ ̓ ἀνηκέστου τινὸς κρείττονος, ἐξά5“ γουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. ἥ τε ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντὶ,

66

66

66

“ ὁ μὲν ἡγούμενος ἡ δ ̓ ἐφεπομένη, καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβολὴν

[ocr errors]

66

· ἐκφροντίζων ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιθεῖσα, το “ πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ ὄντα ἀφανῆ κρείσσω ἐστὶ τῶν 6 ὁρωμένων δεινῶν. καὶ ἡ τύχη ἐπ' αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον • ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἐπαίρειν ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε “παρισταμένη καὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν με- 15 γίστων, ἐλευθερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς, καὶ μετὰ πάντων “ ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τι †αὑτὸν† ἐδόξασεν.

66

66

1. τῶν χρόνων ε. 3. εὑρητέον g. 4. τόδε γε] τόγε Α.Β.Ε.Ε.Η.V.g. ἐπίσχειν dei. 5. κατέχουσα f. ύβρει expunctis litteris duabus F. 7. κατέρχεται Ο. παρέχεται f. κρείσσονος Bekk. 9. ἐπιβουλὴν Ι.e. 10. ὑποθεῖσα h. 11. βλάπτουσι πλεῖστα c.f. 15. μεγίστων τε C. 17. †αὑτὸν†] αὐτῶν Α.Β.Ε. F.H.I.K.L.N.O.V.d.e.f.g. Goell. ed. 2. Poppo. ed. 2. Vulgo et Bekk. αὑτὸν.

66

4. ἀλλ ̓ ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ κ. τ. λ.] Compare Aristotle, Rhetoric, I. 12, 15. ἀδικοῦσι, ὅσοι ἂν ἐνδεεῖς ὦσι· διχῶς δέ εἰσιν ἐνδεεῖς· ἡ γὰρ ὡς ἀναγκαίου, ὥσπερ οἱ πένητες ἢ ὡς ὑπερβολῆς, ὥσπερ οἱ πλούσιοι. Ανάγκη, ὕβρει, and ὀργῇ, are dative cases signifying the cause, "Poverty making men bold from necessity, and large means making them " ambitious from insolence and pride,” &c. 'Opyn is "passion" generally, as in ch. 43, 5. ὡς ἑκάστη τις, scil. ξυντυχία, “ As the several conditions of life are severally enslaved by some mighty "and fatal passion."

σε

[ocr errors]

66

ΙΙ. καὶ ὄντα ἀφανῆ κ. τ. λ.] “And though not seen,” (he uses the neuter gender, because ἐλπὶς and ἔρως are but another way of expressing the ob

[ocr errors][merged small][merged small]

17. Ταὑτὸν† ἐδόξασεν] Almost every good MS. reads avrov, in which case the construction would be ἐδόξασεν ἐπὶ πλέον τι αὐτῶν, scil. ἐλευθερίας καὶ ἀρ χῆς, “ Carries his imaginations some"what too far concerning them." Aoξάζειν is, “ to form schemes in imagin"ation; to indulge in dreams of the " fancy,” as I. 120, 8. Ἐπὶ πλέον τι αὐτῶν is like the expressions ἐπὶ μέγα ισχύος, II. 97, 5. ἐπὶ μέγα τοῦ ἄλλου ξύλου. IV. 100, 2. ἐπὶ πολὺ τῆς δόξης ἐποίει. IV. 12, 3.

66

66

66

66

ATHENS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

“ ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς εὐηθείας, ὅστις οἴεται η τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προθύμως τι πρᾶξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύϊ ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. “ XLVI. οὔκουν χρὴ οὔτε τοῦ θανάτου τῇ ζημίᾳ ὡς ἐχεγγύῳ 5 “ πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασθαι, οὔτε ἀνέλπιστον καA system of terror ταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν ὡς οὐκ ἔσται μεwill not then so much 6 ταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρ66 τίαν καταλῦσαι. σκέψασθε γὰρ ὅτι νῦν μὲν, a ἤν τις καὶ ἀποστᾶσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, ἔλθοι ἂν ἐς ξύμβασιν δυνατὴ οὖσα ἔτι a far better security 66 “ τὴν δαπάνην ἀποδοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν ὑποand watchfuiness of 66 τελεῖν· ἐκείνως δὲ τίνα οἴεσθε ἥν τινα οὐκ

10

prevent your

from revolting, as it

will make them desperate in their resistance when they have revolted. We shall find

in the previous care

our government than

in the bloodiness of

our after punishments.

2. τῆς] om. A.

3· νόμῳ ἰσχύει d.

66

66

66

66

ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκευάσασθαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσθαι ἐς τοὔσχατον, εἰ τὸ

ἀνθρωπείνης Β. ἀνθρωπίνης g.h.

προθύμως om. G. 4. οὐκ οὖν Ε. τοῦ] om. e. 6. ἔστι F.H.Q. 9. καὶ] om. L.o.f. γνῷ μὴ] γνώμη A.F.K.N.V. Io. ἔλθοιεν g. 12. τίνα] τί ἥντινα Bekk. ὅντινα Ι. 13. παρασκευάσασθαι A.B.C.Ε.F.G.H.I. K.V.d.e.f.g.h.i. Haack. Poppo. Goell. Bekk. Vulgo παρασκευάσεσθαι. A.E.F.H.K.L.M.V.b.c.d.g.h.i. et yp. G.

γὰρ f.

1. πολλῆς εὐηθείας, ὅστις οἴεται] Α manner of speaking confused between εὐηθείας ἔστι τὸ οἴεσθαι, and εὐήθης, ὅστις οἴεται. See the note on II. 44, 2. 4. ἐχεγγύῳ] Huc respicit Suidas in ἐχέγγυος, et exponit ὁ διὰ πίστεως ἄξιος. Hesych. βεβαίῳ, ἐξ αὐτοῦ ἔχοντι τὴν ἐγγύην. Nostrum sequitur Clemens Strom. VII. p. 891. Τῇ τοῦ Κυρίου φωνῇ πιστούμεθα τὸ ζητούμενον, ἣ πασῶν ἀποδείξεων ΕΧΕΓΓΥΩΤΕΡΑ. Josephus Antiq. XIX. 1, 17. Τὸ δὲ πιστὸν τοῦ περιεῖναι μηδέπω τότε ΕΧΕΓΓΥΟΝ συνελθεῖν. Illi præiverat Macchab. Scriptor, II. x. 28. Οἱ μὲν ̓́ΕΓΓΥΟΝ ἔχοντες εὐημερίας καὶ νίκης μετ ̓ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον καταφυγήν. Codex ibi Alex. elegantius οἱ μὲν οὖν. Noster alibi, IV. 55, 3, διὰ τὸ τὴν γνώμην ̓ΑΝΕΧΕΓΓΥΟΝ γεγενῆσθαι. Quod sua illos opinio ut fidejussor inidoneus esset frustrata. In Anthol. πέτρος ΕΓΓΥΟΣ πυρός. Hæc omnia a parente Historia Herodoto,

14. εἰ]

apud quem haud semel invenies : V. 30, 6. Οὐ ΦΕΡΕΓΓΥΟΣ εἰμι δύναμιν τοσαύτην παρασχεῖν. Hos Maro æmulatus est : “Non, si Jupiter ipse Spondeat Italiam.” Æschylus Sept. 444. Αἴθων τέτακται λῆμα Πολυφόντου βία, ΦΕΡΕΓΓΥΟΝ φρούρημα. Anacreon, Ωρη γάρ σ ̓ ἐπέδησεν ̓ΑΝΕΓΓΥΟΣ. WASS.

7. ὅτι ἐν βραχυτάτῳ] Compare ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον. 1. 63, 1. and Xenophon, Cyropæd. I. 6, 26. ταῦτα πειρώμεθα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι. See Poppo, Prolegom. I. p. 301.

τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι] Dionys. Halic. VI. 47. ἀναλύσασθαι τὰς ἁμαρτίας. DUKER.

13. ἄμεινον μὲν—παρασκευάσασθαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσθαι] The common reading παρασκευάσεσθαι was owing probably to the rule of the grammarians, that verbs of hoping and believing required the future tense after them, and not the aorist. But that this

ATHENS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

“ αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ ξυμβῆναι ; ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπαναν καθημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, καὶ ἢν ἕλωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παραλαβεῖν καὶ τῆς προσόδου “ τὸ λοιπὸν ἀπ' αὐτῆς στέρεσθαι ; ἰσχύομεν δὲ πρὸς τοὺς 3“ πολεμίους τῷδε. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον 5 “ τῶν ἐξαμαρτανόντων ἀκριβεῖς βλάπτεσθαι, ἢ ὁρᾶν ὅπως “ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον μετρίως κολάζοντες ταῖς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυούσαις χρῆσθαι, καὶ τὴν

66

66

66

· φυλακὴν μὴ ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ἀξιοῦν ποι4“ εἶσθαι, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. οὗ νῦντο “ τἀναντία δρῶντες, ἤν τινα ἐλεύθερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον “ εἰκότως πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα χειρωσώμεθα, χαλε5“ πῶς οιόμεθα χρῆναι τιμωρεῖσθαι. χρὴ δὲ τοὺς ἐλευθέρους “ οὐκ ἀφισταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστῆναι σφόδρα φυλάσσειν καὶ προκαταλαμβάνειν ὅπως μηδ' ἐς 15

66

1. ταχεῖ γ. τε] δὲ ξ. 3. παραλαβεῖν C. 4. το] om. L. Α.Β.Γ.Η.Ν.V.g.h. Poppo. Goell. Bekk. E. G. et vulgo τοὐναντίον.

was not the universal practice of the Attic writers, the examples quoted by Lobeck, Parerga ad Phrynich. VI. p. 751. sufficiently prove. In the present instance there is a reason for varying the tense παρασκευάσασθαι-παρατενεῖσθαι, because the latter denotes the continuance of an action which could only begin after the action denoted by the former was over: and in the latter the notion of future time is essential, whereas in the former the time is unimportant, and it is simply the occurrence of the thing which the writer wishes to signify. For the conjunction τε answering to μὲν, instead of the usual δὲ, see Poppo, Prolegom. I. p. 276. and compare V. 71, 1. where there is nothing to answer to ποιεῖ μὲν καὶ ἅπαντα τοῦτο, except καὶ τότε. §. 2. some lines below.

2. ἦν ἔλωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παραλαβεῖν] Compare V. 93. ἡμεῖς δὲ μὴ διαφθείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν ἄν.

5. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας—βλάπτεσθαι] “ We must not be strict judges

11. τἀναντία

66

« of the offenders to our own preju-
"dice; but rather, by punishing with
"moderation, ensure our being able to
"avail ourselves of them for the future
"with their resources unimpaired."
Δικαστὰς ὄντας βλάπτεσθαι, “ to hurt
"ourselves by being judges," as I. 71,
Ι. ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι, “ not to
"hurt yourselves by resisting." 'Es
χρημάτων λόγον corresponds, I believe,
to our expression
66 on the score of

[ocr errors]

money; on the account of money.” The origin of the phrase seems to be, "if we come to talk about money." So καλὸν εἰς ἀρετῆς λόγον, Demosthenes de Falsa Legat. p. 385. Reiske, and the expressions in Herodotus, ἐς τούτου λόγον, III. 99, 4. VII. 9, 2. Compare also ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ, ΙΙΙ. 125, 3. ἐν ὁμήρων λόγῳ, VII. 222, 2. and other similar phrases. In all these cases the original notion, I believe, is that of

[ocr errors]

talking about a thing ;” and therefore I think the Scholiast wrong in explaining λόγον by ἀπαρίθμησιν.

5

ATHENS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

“ ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, κρατήσαντάς τε ὅτι ἐπ ̓ ἐλάχιστον

[ocr errors]

τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν.

And consider further

[ocr errors]

the great impolicy of 66 alienating the popular

XLVII. ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ἁμαρτάνοιτε Κλέωνι πειθόμενοι. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις 2

party, now everywhere 66 ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ, καὶ ἢ οὐ ξυναφί

your natural ally, by

involving the commons of Mytilene, to whom you owe the surrender

of the town, in the punishment of the aristocracy.

66

66

66

66

“ σταται τοῖς ὀλίγοις ἢ ἐὰν βιασθῇ ὑπάρχει “ τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθὺς, καὶ τῆς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμμαχον ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθε. εἰ δὲ3 το“ διαφθερεῖτε τὸν δῆμον τῶν Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε “ τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἑκὼν παρέ“ δωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέτας 6 κτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς δυνατοῖς τῶν ἀνθρώ6 πων ὃ βούλονται μάλιστα· ἀφιστάντες γὰρ τὰς πόλεις 15“ τὸν δῆμον εὐθὺς ξύμμαχον ἕξουσι, προδειξάντων ὑμῶν τὴν

66

σε

[ocr errors]

66

αὐτὴν ζημίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν ὁμοίως κεῖσθαι καὶ τοῖς μή. “ δεῖ δὲ καὶ εἰ ἠδίκησαν μὴ προσποιεῖσθαι, ὅπως ὃ μόνον 4

I. ἀπόνοιαν g.

ἔν τε πάσαις Κ. C.Q.e åv P.Q.

κρατήσαντες L.O.
5. ταῖς] om. e.
ὑπάρχει] om. e.

3. ἁμαρτάνητε Q.
om. C.K.c.e.f.
7. πολεμίοις d.

τῶν A.Β.E.F.H.Κ.Ν.V.c.d.g. Poppo. Goell. ed. 2. Vulgo, et 14. ὃ καὶ βούλονται

que om. L.O.P. ποιεῖσθαι Ρ.

1. ὅτι ἐπ ̓ ἐλάχιστον] Compare in Cleon's speech, μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προστεθῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. c. 39, 6.

10. τὸν δῆμον τῶν Μυτιληναίων] I have followed Poppo in restoring the reading of all the best MSS. instead of τὸν Μυτιληναίων. Compare the instances of a similar mode of expression quoted by Poppo, vol. I. p. 132. τὴν γῆν τῶν Παρρασίων. V. 33, 2. τὸ πλῆθος τῶν Αργείων. V. 59, 4. &c.

17. μὴ προσποιεῖσθαι] Viger considers this expression as equivalent to προστ ποιεῖσθαι μὴ, to pretend not," as où φημὶ is “ε I say no," and not, "I do not

66

66

say." See chap. VII. sect. 12. §. 7. And so in careless English we some

[ocr errors]

4. ὑμῖν] om. c. 6. ὀλίγοις] λόγοις 10. διαφθαρεῖτε V. Bekk. τόν. utrum

17. Kai ante el om. L.O.P.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

hence “to pretend or counterfeit.” An instance of μὴ προσποιεῖσθαι in the same sense as in the text, to pretend “ not to notice a thing,” occurs in Theophrastus, Character. Ethic. περὶ εἰρωνείας.-ἀκούσας τι, δόξει μὴ προσποιεῖσθαι: where, however, the addition of δόξει would seem to point out a simpler explanation of the phrase; "not to take a thing to oneself," i. e. "not to take it up, or notice it."

["In loco Theophrasti dóge delevit "Ast. c. 1." POPPO.]

[ocr errors]

ATHENS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

“ ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ πολέμιον γένηται. καὶ τοῦτο “ πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν κάθεξιν τῆς ἀρχῆς, “ ἑκόντας ἡμᾶς ἀδικηθῆναι, ἢ δικαίως οὓς μὴ δεῖ διαφθεῖραι· σε καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς τιμωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὂν ἅμα γίγνεσθαι. 5 “ XLVIII. ὑμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνω τάδε εἶναι, καὶ μήτε οἴκτῳ πλέον νείμαντες μήτ' ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ προσάγεσθαι, ἀπ' αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων, πείθεσθέ μοι Μυτιληναίων οὓς μὲν Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικοῦντας κρίναι καθ' το ἡσυχίαν, τοὺς δ ̓ ἄλλους ἐᾷν οἰκεῖν. τάδε γὰρ ἔς τε τὸ μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς πολε

66

My advice then is, that you reserve for a dispassionate trial

66

66

the principal authors

66

2

and abettors of the revolt

and allow the

66

2

rest of the people to live in peace.

66

66

μίοις ἤδη φοβερά· ὅστις γὰρ εὖ βουλεύεται πρὸς τοὺς “ ἐναντίους κρείσσων ἐστὶν ἢ μετ' ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ σε ἐπιών.”

XLIX. Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπε. ῥηθεισῶν δὲ τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας οἱ Αθηναῖοι ἦλθον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο

I.

ὑμῖν G.P.V. 2. ξυμφερώτερον Β.Ε.Ε.Η.e. ξυμφερότερον ν. κάθειρξιν Q. 4. ξυμφέρον Q. 5. δυνατὸν] om. N.V. δν] om. i. 6. δε] om. Ο. μήτε A.B.C.E.F.G.H.K.L.M.O.V.b.c.d.e.f.g. Haack. Poppo. Goell. Bekk. vulgo μηδὲ οἴκτῳ. 7. μείναντες C. 8. παραινομένων V. 9. πείθεσθαί Β.E.F.G. V.h. 12. ἔς τε] ἔσται πρὸς L.O.P. 13. βούλεται Α.Β.Ε.Ε.Ρ.e. 14. ἀνοίας ἰσχύος Ο. ἰσχύων ἰσχύ g. ἀνοίᾳ om. G. 16. de A.B.C.E.F.K.f.g. Poppo. Goell. Bekk. δὴ c. G. et vulgo μέν. διότος C. δὲ] om. f. A.B.C.E.F.I.L.Ö.P.f.g.h.i. 18. ἀγῶνας e. τῆς] om. c.

4. καὶ τὸ Κλέωνος κ. τ. λ.] Respicit ad verba Cleonis, c. 40, 5. πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε. Mox ad verba ἐν αὐτῷ supples ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι.— GOLLER.

18. ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης] Ομως, "notwithstanding," alludes to what had been said before, c. 36, 3, 4. that the people repented of their former decree, and that the majority of them evidently wished to be allowed to reconsider the question. Notwithstanding all this, "when it came to the point, the repeal

[ocr errors]
[ocr errors]

17. ἀλλήλους

"of the decree was not carried without a struggle.” Compare a similar passage in Livy, VI. 17. “ Non negatum

[ocr errors]

itaque tantum de captivis; sed in quo « ab sociis tamen temperaverant, de"nunciatum," &c. where "tamen" refers to what had been said before, "tristia responsa reddita." See also Thucyd. III. 28, 2. VII. I, 2. Βγ μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας I understand Thucydides to mean that the real contest was between the motion of Cleon and that of Diodotus, and that whatever modifications of opinion there

15

« AnteriorContinuar »