Imagens das páginas
PDF
ePub

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

οὖσαν 'Αθηναίων ἢν ὑφέλωσι, καὶ ἅμα τὴν ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι γίγνηται, πείσειν τε οἴεσθαι καὶ Πισσούθνην ὥστε ξυμπολεμεῖν. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ τῆς Μυτιλήνης 5 ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν προσμίξαι. XXXII. ἄρας δὲ ἐκ τοῦ Ἐμβάτου παρέπλει, καὶ προσσχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηΐων τοὺς αἰχμαλώτους οὓς κατὰ πλοῦν

1. ἀθηνῶν Η. ὑφέλωσι E.G. rec. F. ἀφέλωσι A.B.g. Bekk. ed. 1832. καὶ ἅμα ἦν ἐφορμῶσι, σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην γίγνεσθαι. Parm. ἐφορμούσιν Bekk. ed. 1832. Libri omnes ἐφορμῶσιν. 2. aurois A.B.G.K.L.N.V.c.f.g.h. 47. 48. et, qui anteponunt σφίσιν, d.i. αὐτοὺς E. rec. F. δαπάνη σφίσι Α.Β.C.E.H. K.O.P.V.c.e.h. δαπάνη καὶ σφίσι L. G. et vulgo σφίσι δαπάνη. γίγνεται Β.V. γίγνεσθαι d.i. Parm. qui antea δαπάνην. 5. προσμίξαι Ε. Bekk. 6. τοῦ] τῆς G.L. Ο.Ρ. ἐμβατοῦ Α.Ε. προσσχὼν Α.Β. Bekk. E. G. rec. F. et vulgo προσχών. 7. μυοννήσῳ Β.g. Poppo. Goell. Bekk. μυονήσσῳ E.G.I.Ο. μηονήσῳ b. vulgo μυονήσῳ. τῇ] τῶν Q.

τηϊώνων Ι.

cydides, and still less in the present instance; nor do I think that his translation of δαπάνη γίγνηται is at all admissible. Others, as Poppo, Göller, and Mr. Bloomfield, propose to read ἐφορμοῦσιν from ἐφορμέω, instead of ἐφορμῶσιν, and Heilmann, Coray, and Mr. Bloomfield also conjecture αὐτοῦ instead of αὐτοὺς or αὐτοῖς. The first of these conjectures seems to me necessary, unles we adopt the reading δαπάτην γίγνεσθαι, which has little, I think, to recommend it, either in external or internal authority. But αὐτοῦ is in my opinion neither required, nor would it improve the sense of the passage. Mr. Bloomfield also, with Haack, supposes an aposiopesis, or suppression of a word, after γίγνηται, as in the words, ΙΙΙ. 3, 3. ἢν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα, and he inserts accordingly in his translation the word "well.” "If they could do this, “ well.” He does this because the τε in the following clause makes him conclude that the apodosis of the whole sentence cannot lie in the words Teive τε οἴεσθαι κ. τ. λ. But for the use of Te in the apodosis, see the note on I. 133. and such a suppression of the apodosis as Mr. Bloomfield supposes, may take place where two opposites are mentioned, and the consequence of one being perfectly obvious, only that

of the other is expressly stated. But I think we cannot suppose such an omission here any more than in any other passage of 'Thucydides where a condition is stated; the reader might be left to guess the consequence of it. Dobree proposes to read ἵν ύφέλωσι ἵν ̓ ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς σφίσι δαπάνη γίγνηται, or else to strike out iv, and to connect ὅπως ἀποστήσωσιν, καὶ ὑφέλωσι, καὶ—γίγνηται. Bekker in his edition of 1832 reads αφέλωσι, and ἐφορμοῦσιν. Thus Dobree and Bekker both agree in reading ἐφορμούσιν instead of ἐφορμῶσιν, and Bekker I imagine must suppose the apodosis of the whole sentence to be in the words πείσειν τε οἴεσθαι κ. τ. λ. Either the passage is altogether corrupt, possibly from the loss of some words in the middle of it which completed the sense, or if the text be allowed to be sound the apodosis must be in πείσειν τε οἴεσθαι κ. τ. λ. Harsh as this may be, it is less so, I am satisfied, than any of the attempts which have been made to find the apodosis elsewhere, according to the present reading of the passage. But as I can see no satisfactory interpretation of the sentence in its present form, and as I cannot pretend to restore the true reading, I must be content to leave it without any farther explanation.

fence by putting to

of the Athenian allies whom he took in the

course of his voyage.

EGEAN SEA. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

2 Alcidas gives great of- εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς. καὶ ἐς τὴν death al the prisoners Ἔφεσον καθορμισαμένου αὐτοῦ Σαμίων τῶν ἐξ ̓Αναίων ἀφικόμενοι πρέσβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦν αὐτὸν, εἰ ἄνδρας διέφθειρεν οὔτε χεῖρας ἀνταιρομένους οὔτε πολεμίους,5 Αθηναίων δὲ ὑπ ̓ ἀνάγκης ξυμμάχους· εἴ τε μὴ παύσεται, ὀλίγους μὲν αὐτὸν τῶν ἐχθρῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαι, πολὺ 3 δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ ὁ μὲν ἐπείσθη τε καὶ Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν ἔτι ἀφῆκε, καὶ τῶν ἄλλων τινάς· ὁρῶντες γὰρ τὰς ναῦς οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἔφευγον ἀλλὰ το προσεχώρουν μᾶλλον ὡς ̓Αττικαῖς, καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε Αθηναίων τῆς θαλάσσης κρατούντων ναῦς Πελοποννησίων ἐς Ἰωνίαν παραβαλεῖν. XXXIII. ἀπὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὁ ̓Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο· ὤφθη γὰρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ 15 Παράλου ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν (αἱ δ ̓ ἀπ ̓

2

EGEAN SEA.

with all speed, being

chased by Paches as

He then returns homo ̓Αθηνῶν ἔτυχον πλέουσαι,) καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους ὡς γῇ ἑκούσιος far as the island of οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. Τῷ δὲ Πάχητι καὶ τοῖς ̓Αθηναίοις ἦλθε μὲν καὶ ἀπὸ 20

Patmos.

2. καθορμησαμένου Ε. τῶν] om. b. 4. αὐτὸν] om. de. 5. ἀνται ρουμένους Κ. et edd. ante Haack. 6. TE B.C.H.K.L.N.O.Q.V.c.d.e. Poppo. Goell. Bekk. τι Ρ. Α.Ε. et vulgo δέ. 7. αὐτῶν V. προσάξασθαι Ι. 8. πλείους ἕξειν ἐχθρούς Ν.V. πλείους ἕξειν C.H.e. et rec. F. το. γὰρ] δὲ L.O.P.Q. ἔφυγον P.a. 13. παραλαβεῖν b. 14. 6] om. Ο. 15. τῆς] om. Κ. κλάρον ceteri codices. Ικαρον Poppo. Bekk. 1845. 18. ἑκουσίως H. rec. F.

16. κλάρου Ρ. sed κλάρον restituit Poppo ed.

3. ἐξ ̓Αναίων] Stephanus et Eusta thius ἡ ̓Αναία dicunt, Thucydides τὰ "Avala. vid. ad cap. 19, 2. hujus libri.DUKER.

15. Σαλαμινίας καὶ Παρ.] Scholiastes Aristoph. in Avibus, ad illa, v. 147, κληστῆρ ̓ ἄγουσ ̓ ἔσωθεν ἡ Σαλαμινία, notat, δύο εἰσὶ νῆες ὑπηρετίδες παρ' Αθηναίοις, ἡ Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία. ὧν ἡ μὲν Σαλαμινία τοὺς ἐκκαλουμένους εἰς κρίσιν ἦγεν. ἡ δὲ Πάραλος τὰς θεωρίας ἀπήγεν, τουτέστι τὰ ἐς θυσίας πεμπόμενα. Sed et τῇ Παράλῳ ad abducendos reos ute.

bantur, eamque misere, ut Alcibiadem arcesserent ad causam Athenis dicendam, ut constat ex Thucyd. et Suida in voce Πάραλος. Vide Sigonium, l. 4. de Rep. Athen. et Meursi Attic. Lect. 1. 2. c. 8. Hups.

16. ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν] In these words, and again a few lines below, Poppo some years since gave it as his opinion that Ικαρον and Ικάρῳ should be substituted for Κλάρον and Κλάρῳ. (Observatt. in Thucyd. c. 14. p. 229.) His conjecture has since been adopted

ZEGEAN SEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

τῆς Ἐρυθραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ καὶ πανταχόθεν· ἀτειχίστου γὰρ οὔσης τῆς Ἰωνίας μέγα τὸ δέος ἐγένετο μὴ παραπλέοντες οἱ Πελοποννήσιοι, εἰ καὶ ὡς μὴ διενοοῦντο μένειν, πορθῶσιν ἅμα προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐτάγ-3 5 γελοι δ' αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Κλάρῳ ἥ τε Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία ἔφρασαν. ὁ δὲ ὑπὸ σπουδῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν 4 καὶ μέχρι μὲν Πάτμου τῆς νήσου ἐπεδίωξεν, ὡς δ ̓ οὐκέτι ἐν

3. παραπλεύσοντες ε. ὡς μὴ] οὐ d. 4. τὰς] om. Q. αὐταγγελτὶ ε. 5. αὐτὰ L.O.P. αὐτοὺς Ε. αὐτοὶ δ. τῇ] τῷ e. ἰκάρῳ Poppo. Bekk. Goell. κλάρω codices et Poppo ed. 1845. 7. πάτμου L.I. Poppo. Goell. Bekk. λάγμου Κ. A.B.E. G. rec. F. et ceteri λάτμου. ἀπεδίωξεν Ρ. ἐγκαταλήψει C. prima manu.

at

by Bekker, and has been followed by Mr. Bloomfield in his translation. It is certainly ingenious and plausible, but as every MS. agrees in reading Κλάρον and Κλάρῳ, the only question is, whether there are such insurmountable objections to this reading, as to render it necessary to have recourse to conjecture. Now by the words in ch. 29, Ι. τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ̓Αθηναίους, Thucydides does not, I think, mean the seamen of the Salaminian ship and of the Paralus, but the Athenians Athens, who might be expected to receive intelligence of an enemy's fleet so long as it was off Peloponnesus, or close to the mouth of the Saronic gulf; but who would be less likely to be aware of its movements after it had passed Delos, and was proceeding to the coast of Asia. Again, if Alcidas had been seen at Icarus by the Salaminian ship and the Paralus, two of the fastest sailing vessels in the Athenian navy, they would have reached Lesbos within so short a time of his arriving at Embatus, that Paches would probably have heard of his arrival from them, before the Erythraeans could have acquainted him with it. Besides, the words of Thucydides appear to imply that Alcidas hastened his fight from Ephesus in consequence of some recent alarm: as, if he had been aware as long ago as when he was at Icarus that his voyage was no secret to the Athenians, there seems no reason why he should have gone out of his way to Ephesus, and exposed himself to the

chance of being overtaken, instead of
returning home at once by Icarus, and
Delus. But had he been first seen by
the Athenians at Claros, that is, just
before he reached Ephesus, there would
be a reason for his flying from this
point onwards with increased earnest-
ness. And occasions enough can be
imagined which might have brought
the Salaminian and the Paralus ships
to the neighbourhood of Claros, either
as carrying some despatches to Ionia,
or to collect the tribute from the allies,
or bearing honorary offerings to the
temples of Apollo at Claros, or Diana
at Ephesus. It does not therefore seem
to me so certain that Κλάρον and Κλάρῳ
cannot be the true reading, and there-
fore I have not thought it right to ad-
mit Poppo's conjecture, destitute as it
is of
any external authority.

7. ἐν καταλήψει ἐφαίνετο] Poppo says that the subject of the verb ἐφαίVETO cannot be Alcidas, because he is not mentioned either in this or in the preceding paragraph, and because the Peloponnesian ships are spoken of in the next sentence in the plural number. he therefore would either take ἐφαίνετο impersonally, or suppose that τὰ πράγ ματα was meant to be the subject, as in such expressions as ἐπειδὴ αὐτῷ ἑτοίμα ἦν. II. 98, 2. But Alcidas had been mentioned in the preceding sentence, αὐτάγγελοι αὐτὸν ἰδοῦσαι, although the Peloponnesians had been just before spoken of in the plural number; so that he is probably the subject to ἐφαίνετο. And then the passage agrees with

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427 Olymp. 88. 2.

5 καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ

οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ὅτι ἠναγκάσθησαν στρατόπεδόν [τε]

ing the pursuit, returns

οὐδαμοῦ ἐγκαταληφθεῖσαι ποιεῖσθαι καὶ φυλακὴν

σφίσι καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. XXXIV, παραπλέων δὲ Paches, after abandon- πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οὓς κατῴκηντο Κολοφώνιοι τῆς ἄνω πόλεως έαλωκυίας ὑπὸ Ιταμάνους καὶ τῶν βαρβάρων κατὰ party among its citi στάσιν ἰδίᾳ ἐπαχθέντων· ἑάλω δὲ μάλιστα

to the coast of Asia,

and recovers Notium

from the aristocratical

2. ἐγκαταληφθῆναι Ι. ἐν ἐγκαταλείφθαι Κ. G.g.h. Bekk. Goell. τε habent E. et rec. F. γ. ταμάγους di. ἐταβάνους h. ἰταμένους Ι. Bekk. ἰδίαν. αὕτη μάλιστα Κ.

one which Poppo quotes from Dion Cassius, LI. I. ἐπεδίωξαν μὲν αὐτοὺς, ἐπεὶ δ ̓ οὐκ ἐν καταλήψει ἐφαίνοντο ἀνχώρησαν.

1. κέρδος δὲ ἐνόμισεν κ. τ. λ.] Εγκαταληφθεῖσαι refers to the Peloponnesian feet, σφίσι to the Athenians. Paches congratulates himself that he had not overtaken the enemy in any harbour or island, where they would have been forced to fortify themselves on shore, and so to give him the trouble of remaining to blockade them. Compare VIII. 10. 15. 20, 1.

5. Κολοφωνίων] Id oppidum Colophonium mari imminens, abest a vetere Colophone duo ferme millia passuum, inquit Livius, XXXVIII. 26. Vel portum habuit, vel certe litus navibus opportunum. alterum innuere videtur Lucanus: “ Et placidi Colophona maris.” Cl. Whelerus in Itin. numum exhibet Diadumeniani cum hac inscriptione: ΚΩΛΟΦΩΝΙΩΝ, operarum opinor incuria. Nam de modulo certiores faciunt Theognis, Nicander, Ovidius, et Virgilius in Ciri. Tabula Peutinger, Colofon : Notit. Episcop. Κολοφέν, et Ptolemaeus Κολοφών, scribunt pingunt que pro Κολοφών, quomodo Coislin. et Herodotus. Urbs autem haec, quam cum Notio passim confundunt antiqui, veterrima erat. Conditor ejus Mopsus juxta Melam, Pausan. et Apollonii Schol. 1. 308. post Rachium Cretensem. Atque ita fere Conon. Unde nomen traxerit, incertum est. Est enim apud Herodot. Colophon, qui et Smyrnam fundasse dicitur : est et piscis

3. στρατόπεδον ποιεῖσθαι Α.Β. 4. ἐφόρμισιν e. περιπλέων g. 8. ἰδίᾳ Krüger. Goell. Vulgo et

ejusdem nominis apud Hesychium. Capta est a Gyge, et diu bellum cum Halyatte gessit ante Christum 619. Is autem stratagemate usus equitatum omnem, quo plurimum valuere Colophonii, ad internecionem usque delevit. Vide Polyan. VII. 2. Theognidem, 1099. Aristot. Polit. IV. 4, 5. Olymp. CXIX. ante Christum 302. a Lysimacho eversa est civitas, et postea commodiore loco rursus instaurata. Consule Diodorum, et Livium loco supra laudato. Nec perfunctorie tunc munita esse videtur, quia Antiochum repulit anno ante Christum CXC. Paulo antea, Attalo, et Romanis in clientelam concesserat, a quibus tributi immunitatem obtinuit pace cum Rege conventa, De qua re adeatur Polybius. Post paulo in libertatem, Tyranno amoto, vindicabat Lucullus, anno ante Christum LXXIV. A Scythis vel Tartaris ruinam huic aliisque Asiæ urbibus canunt Auctores Sibyllinorum, ignemque et faces alibi minantur. Colophoniorum denique Episcopus in Concilio Ephesino memoratur. Oraculi Apollinis meminere Nicander, Alex. Strabo, Tacitus, Eusebius, Tertullianus, et Themistius Orat. XXVII. De reliqua ejus Historia, nonnihil addunt Pausan. 535. Numismata et Paromiographi. WASS. 7. κατὰ στάσιν ἰδίᾳ ἐπαχθέντων] “ In"troduced without any public authority "for the purposes of a party quarrel.' idia is a necessary correction of Krüger's, which Göller has adopted; for στάσις ἰδία must be nonsense, there being no such thing as στάσις κοινή.

in the Persians to their

aid.

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

zens, who had called αὕτη ὅτε ἡ δευτέρα Πελοποννησίων ἐσβολὴ ἐς τὴν ̓Αττικὴν ἐγίγνετο. ἐν οὖν τῷ Νοτίῳ οἱ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόθι αὖθις στασιάσαντες, οἱ μὲν παρὰ Πισσούθνου ἐπικούρους Αρκάδων τε καὶ τῶν 5 βαρβάρων ἐπαγόμενοι ἐν διατειχίσματι εἶχον, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω πόλεως Κολοφωνίων οἱ μηδίσαντες ξυνεσελθόντες ἐπολίτευον, οἱ δὲ ὑπεξελθόντες τούτους καὶ ὄντες φυγάδες τὸν Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ προκαλεσάμενος ἐς λόγους Ιππίαν 3 τὸν ἐν τῷ διατειχίσματι Αρκάδων ἄρχοντα, ὥστε, ἢν μηδὲν το ἀρέσκον λέγῃ, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ, ὁ μὲν ἐξῆλθε παρ ̓ αὐτὸν, ὁ δ ̓ ἐκεῖνον μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλὼν τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχομένων αἱρεῖ, τούς τε Αρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνῆσαν διαφθείρει· καὶ τὸν Ἱππίαν 15 ὕστερον ἐσαγαγὼν ὥσπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ξυλ λαμβάνει καὶ κατατοξεύει. Κολοφωνίοις δὲ Νότιον παρα- 4

3. κατοικίσαντες Ν. αὖθι C.m. 4. περὶ b. πισσούθνην Α. πισούθνου Q. καὶ τῶν βαρβάρων Α.Β.C.Ε.F.G.H.K.L.N.O.P.V.f.g. Haack. Poppo. Goell. Bekk. ceteri omittunt articulum. 6. ξυνεπελθόντες ε. ξυνελθόντες F.N.O.V.d.i. 7. ἐπεξελθόντες α. 8. προκαλεσάμενος Β.C.Ε.F.H.c.fg.h.i. Poppo. Haack. Goell. Bekk. A.G. et vulgo προσκαλεσάμενος. 9. τῷ] om. g. τειχίσματι V. 10. ἀρέσκων G.I.K.e.i. 11. μὲν ἐξῆλθε] δ' ἐξῆλθε A.B.C.Ε.F.f.g.

λ.]

4. οἱ μὲν παρὰ Πισσούθνου κ. τ. First of all the ultra-aristocratical party at Colophon had called in the Persians, and the bulk of the Colophonian people had left Colophon, and settled at Notium. Then an aristocratical party declared itself among the refugees at Notium; and this party, again obtaining aid from the Persians, and from the aristocratical possessors of Colophon, expelled the popular party from their homes once more. To secure their ascendency, they kept in a part of the town fortified off from the rest, like an entrenched camp or citadel, a garrison of Arcadian mercenaries and barbarian auxiliaries. For the sense of διατείχισμα, compare VII. 6o, 2. and Polybius, VIII. 36.

II. ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ] Αδέσμῳ φρουρᾷ perperam Pollux, VIII. 72. at Hesych. recte ut in contextu. De σῶν confer Suidam et Etymol. ubi fortasse pro σῶ, μονοσύλλαβον, legendum σῶν. Vide Sallust. Fr. IV. Epist. Mithridatis, quia pacto vitam dederant insomniis occidere. Plutarch. Amil. Polyanus, III. 2. συνθέμενος ἀβλαβῆ καὶ ζῶντα ἀποπέμψειν—καὶ μετὰ τοῦτο κατηκόνrev. Ita Adelbertum Comitem Ilatto lusit apud Luitprand. II. 3. WASS. De oos add. Eustath. ad Homer. Iliad v. p. 959. et Thom. Μag. "Αδεσμον φυλak sæpe dicunt Græci, quæ Latinis est custodia libera. Vid. Brisson. V. Formul. p. 474. et Lips. ad Tacit. VI. Annal. 2. DUKER.

« AnteriorContinuar »