Imagens das páginas
PDF
ePub

LESBOS. COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

σαντες πρὸς 'Αθηναίους ἔφασαν παραδώσειν τὴν πόλιν. XXVIII. γνόντες δὲ οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν οὔτ ̓ ἀποκωλύσειν The fate of the Myti- δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ ̓ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμ

lenæans is submitted to

Athenian people: till

that is known, no exe

of any kind are in

flicted.

the pleasure of the βάσεως κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὁμολογίαν πρός τε Πάχητα καὶ τὸ στρατόπεδον,5 cutions or punishments ώστε ̓Αθηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλωνται καὶ τὴν στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν δέχεσθαι αὐτοὺς, πρεσβείαν δὲ ἀποστέλλειν ἐς τὰς ̓Αθήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν· ἐν ὅσῳ δ ̓ ἂν πάλιν ἔλθωσι, Πάχητα μήτε δῆσαι Μυτιληναίων το 2 μηδένα μήτε ἀνδραποδίσαι μήτε ἀποκτεῖναι. ἡ μὲν ξύμβασις αὕτη ἐγένετο, οἱ δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους μάλιστα τῶν Μυτιληναίων περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐσῆλθεν, οὐκ ἠνέσχοντο ἀλλ ̓ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καθί ζουσι· Πάχης δ ̓ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, κατα- 15 3τίθεται ἐς Τένεδον μέχρι οὗ τοῖς ̓Αθηναίοις τι δόξῃ. πέμψας δὲ καὶ ἐς τὴν ̓́Αντισσαν τριήρεις προσεκτήσατο, καὶ τἄλλα τὰ περὶ τὸ στρατόπεδον καθίστατο ᾗ αὐτῷ ἐδόκει.

COAST of ASIA

MINOR.

ΧΧΙΧ. Οἱ δ' ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ Πελοποννήσιοι, οὓς ἔδει ἐν τάχει παραγενέσθαι, πλέοντες περί αὐτὴν τὴν Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, καὶ κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν σχολαῖοι κομισθέντες on the τοὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως ̓Αθηναίους λανθάdays after the fall of νουσι, πρὶν δὴ τῇ Δήλῳ ἔσχον, προσμίξαντες

The

Peloponnesian

fleet arrive

coast of Asia seven

3. ξυμβιβάσεως 1. om. d.

omisso μιτ.
rec. F.
om. g.h.

7. τι] om. c.

4. κινδυνεύοντες A.E.b.g.h. ἀπολογίαν d.i.

5. τε]

9. μιτυληναίους ἐς τὰς ἀθήνας L.Ο.Ρ. ἐς τὰς ἀθήνας, Ο.Υ. αὑτῶν L.e. 10. ἔλθωσι πάλιν C.

μηδὲ Α.Β.Ε.

G.d. αὐτῶν μὴ πεδῆσαι Κ. 14. ὅμως] om. L.O. 17. καὶ] om. d. 18. πρὸς e. νέσθαι . 21. πελοποννησίων d.i. 24. ἔσχον Α.Β.Ε.G.K.N.V.c.g.h. Poppo. Goell. Bekk. rec. F. et vulgo προσέσχον.

11. μήτε] μηδὲ Α.Β.C.E.G.V.d.e.g.h.i. 12. τοὺς] δόξοι H. rec. F. δόξει Q. τέσσαρσι §.

16. és] om. K. 19. ταῖς] om. g.h.

14. ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καθίζουσι] Etsi fides data erat ab Atheniensibus in

20. γε

columitatis donec legati rediissent. Conf. III. 8ο, 2. IV. 96, 8. VII. 1, 2. GOELLER.

consult on the mea

Teutiaplus of Elis ad

endeavour by a sud

IO den attack to recover
Mytilene.

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

66

66

Mytilene: the leaders δὲ ἀπ' αὐτῆς τῇ Ικάρῳ καὶ Μυκόνῳ πυνθάsures to be adopted. νονται πρῶτον ὅτι ἡ Μυτιλήνη ἑάλωκε. βου-2 λόμενοι δὲ τὸ σαφὲς εἰδέναι κατέπλευσαν ἐς Ἔμβατον τῆς Ἐρυθραίας· ἡμέραι δὲ μάλιστα ἦσαν τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυία 5ἑπτὰ ὅτε ἐς τὸ Ἔμβατον κατέπλευσαν. πυθόμενοι δὲ τὸ3 σαφὲς ἐβουλεύοντο ἐκ τῶν παρόντων, καὶ ἔλεξεν αὐτοῖς Τεντίαπλος ἀνὴρ Ἠλεῖος τάδε. ΧΧΧ. « Αλκίδα. καὶ « Πελοποννησίων ὅσοι πάρεσμεν ἄρχοντες τῆς vises that they should 6 στρατιᾶς, ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυτι“ λήνην πρὶν ἐκπύστους γενέσθαι, ὥσπερ ἔχου 66 μεν. κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς ἀνδρῶν νεωστὶ 2 “ πόλιν ἐχόντων πολὺ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν, κατὰ μὲν “ θάλασσαν καὶ πάνυ, ᾗ ἐκεῖνοί τε ἀνέλπιστοι ἐπιγενέσθαι “ ἄν τινα σφίσι πολέμιον καὶ ἡμῶν ἡ ἀλκὴ τυγχάνει μά 15“ λιστα οὖσα· εἰκὸς δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ' οἰκίας ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων διεσπάρθαι. εἰ οὖν προσ-3 “ πέσοιμεν ἄφνω τε καὶ νυκτὸς, ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ τις ἄρα ἡμῖν ἐστὶν ὑπόλοιπος εὔνους, καταληφθῆναι ἂν τὰ πράγματα. καὶ μὴ ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες 4 206 οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ καινὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ

66

66

66

σε

66

1. & C.E.H.K.L.O.c.d.e.g. Vulgo, Poppo. Haack. Bekk. 8. ἐπ' L.Ο. Ικάρῳ] ιλάρῳ Ι. κλάρῳ Ο.Ρ. μυκώνῳ I.e. μηκόνῳ N.V.d.g.h.i. μυκήνῳ L.O.P. 2. εαλωκυία εἴη I.L.O.P.d.e.i. 3. το] τι g. σαφῶς d.i. ἐμβατὸν Ε. qui sic et infra. 4. ἦσαν ante μάλιστα ponunt c.e. om. d. μάλιστα post μυτιλήνῃ V. 5. ore C.E.H.K.c.d.g. ori L.O. vulgo, Haack. Bekk. or' τὸν c.d. 7. TEUτιάπλος B. rec. F. τευτίαλος Schol. Hermogen. ἀνὴρ ἠλεῖος] om. d.i. τοιάδε i. 8. πάρεστε d. 10. ἐκπύστοις Ε. ΙΙ. τῶν ἀνδρῶν Q. 14. av] om. E.

rec. F.

[blocks in formation]

15. αὐτοῖς G.L.O.P.

τὸ τοιοῦτον] τοῦτο e.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

13. τε] om. H.d. 18. καὶ εὔνους Ν.V.

20. τὸ καινὸν τοῦ πολέμου] “ Such an enterprise would afford an excellent

“ instance of what is meant by the surprizes of war.' And it is by avoiding to lay ourselves open to them, and by discerning and taking advantage of them in the enemy, that we become the most successful ge“ nerals.” Compare I. 122, 2. ήκιστα γὰρ

[ocr errors]

66

66

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

“ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τε αὑτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ ̓ ἂν ὀρθοῖτο.” XXXI. Ὁ μὲν Some Iouinn exiles τοσαῦτα εἰπὼν οὐκ ἔπειθε τὸν ̓Αλκίδαν· ἄλλοι

propose a descent on

the Spartan com

sus.

Ionia: but Alcidas, δέ τινες τῶν ἀπ ̓ Ἰωνίας φυγάδων καὶ οἱ mander, resolves to Λέσβιοι ξυμπλέοντες παρῄνουν, ἐπειδὴ τοῦτον 5 return to Peloponne- τὸν κίνδυνον φοβεῖται, τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων καταλαβεῖν τινὰ ἢ Κύμην τὴν Αἰολίδα, ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμώμενοι τὴν Ἰωνίαν ἀποστήσωσιν (ἐλπίδα δ ̓ εἶναι· οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι·) καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην

καὶ ἐν τοῖς Q.

1. ἔν τε αὐτῷ Η.Κ.Ν. ἐν τῷ αὐτῷ O.d.i. 2. ἐπιχειροίη] om. Q. 4. φυγάδες N.V. 6. τῶν μὲν ἐν G.e. alia manu C. 47. 7. κώμην rec. F. 8. δ'] om. Κ. ovdevì A.B.E. (rec. F.G.) I.K.N.Q.V.c.f.g.h. Parm. 47. cum Valla. Poppo. Bekk. Vulgo, et Goell. οὐδέν. μεγίστην B.g.h.

πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ' αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον. But we are to read τὸ καινὸν or τὸ κενόν ? Either would be sense, and nearly the same sense, the word παράλογον expressing the meaning of each. For τὰ κενὰ τοῦ πολέμου are accidents which baffle all reasonable calculation, and give to the weaker side a strength which but for this chance it would not have had; such as false alarms, mistakes of time, place, numbers, &c. See Diodorus XX. 3o and 67. where the expression τὰ κενὰ τοῦ πολέμου twice occurs, and its meaning is exemplified in the context. And Bekker reads πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου in Aristot. Ethic. III. rr (8), 6. where the old editions used to read καινά. The actual case spoken of by Teutiaplus would be a κενὸν τοῦ πολέμου, because he trusted to the effects of surprize and darkness to alarm the Athenians, and give to the Peloponnesians an advantage which their real strength would not have given them. It would also be a καινὸν τοῦ πολέμου, a surprize properly so called; and as the two words are continually confounded, and the authority of the MSS. of Thucydides is not very great, the text in this place cannot I think be fixed with certainty.

7. ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμώμενοι-ἀποστήσωσιν] “That having some city to “ set out from,” (in military language,

9. ἑκουσίως h.

οὖσαν

[blocks in formation]

8. οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι· κ.τ.λ.] The exceeding difficulty of this passage is well known. In the early part of it, however, the reading, οὐδενὶ, and the translation of οὐδενὶ ἀκουσίως ἀφῖχθαι, "To no one was his arrival unwel

66

come, are sufficiently confirmed by Herodot. II. 162, 2. καὶ τῷ οὔ κως ἀεκούσιον ἐγίνετο τὸ ποιεύμενον. But the clause καὶ ἅμα—γίγνηται has not yet been fully and certainly explained. The text is far from being determined; for the MSS. vary between αὐτοῖς and αὐτοὺς, and as to the position of σφίσι, whether it should stand before or after δαπάνη ; and two of the Paris MSS. together with that one which I collated partially at Parma, read δαπάνην γίγνε σθαι. Schömann (Observatt. ad Thuc. locos quosd. difficil. p. 10. quoted by Göller, Index II. under the word "Thucydides," p. 509.) interprets as synonymous with όπως, “ in the hope that,” and joins ὅπως ἀποστήσωσι καὶ ἂν ὑφέλωσι, καὶ ἅμα-δαπάνη γίγνη ται. He also interprets the words v ἐφορμῶσιν—γίγνηται, “ simulque ut sibi

[ocr errors]
[ocr errors]

ipsis, illos bello persequentibus, pe" cunia ad sumtus tolerandos suppe"teret." But I do not think that the two passages of Aristophanes which he appeals to (Acharn. 1030. Frogs, 176.) justify his interpretation of iv in Thu

COAST OF ASIA MINOR. A. C. 427. Olymp. 88. 1, 2.

οὖσαν 'Αθηναίων ἣν ὑφέλωσι, καὶ ἅμα τὴν ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι γίγνηται, πείσειν τε οἴεσθαι καὶ Πισσούθνην ὥστε ξυμπολεμεῖν. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, 2 ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ τῆς Μυτιλήνης 5 ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν προσμίξαι. XXXII. ἄρας δὲ ἐκ τοῦ Ἐμβάτου παρέπλει, καὶ προσσχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηίων τοὺς αἰχμαλώτους οὓς κατὰ πλοῦν

1. ἀθηνῶν Η. ὑφέλωσι E.G. rec. F. ἀφέλωσι A.B.g. Bekk. ed. 1832. καὶ ἅμα ἦν ἐφορμῶσι, σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην γίγνεσθαι. Parm. ἐφορμοῦσιν Bekk. ed. 1832. Libri omnes εφορμῶσιν. 2. auToîs A.B.G.K.L.N.V.c.f.g.h. 47. 48. et, qui anteponunt σφίσιν, d.i. αὐτοὺς E. rec. F. δαπάνη σφίσι Α.Β.C.Ε.Η. K.O.P.V.c.e.h. δαπάνη καὶ σφίσι L. G. et vulgo σφίσι δαπάνη. γίγνεται Β.V. γίγνεσθαι d.i. Parm. qui antea δαπάνην. 5. προσμίξαι Ε. Bekk. 6. τοῦ] τῆς G.L. O.P. ἐμβατοῦ Α.Ε. προσσχὼν Α.Β. Bekk. E. G. rec. F. et vulgo προσχών. 7. μυοννήσῳ Β.g. Poppo. Goell. Bekk. μυονήσσῳ E.G.I.O. μηονήσῳ b. vulgo μυονήσῳ. τῇ] τῶν Q. τηϊώνων Ι.

cydides, and still less in the present instance; nor do I think that his translation of δαπάνη γίγνηται is at all admissible. Others, as Poppo, Göller, and Mr. Bloomfield, propose to read ἐφορμοῦσιν from ἐφορμέω, instead of ἐφορμῶσιν, and Hellmann, Coray, and Mr. Bloomfield also conjecture αὐτοῦ instead of αὐτοὺς or αὐτοῖς. The first of these conjectures seems to me necessary, unles we adopt the reading δαπάτην γίγνεσθαι, which has little, I think, to recommend it, either in external or internal authority. But αὐτοῦ is in my opinion neither required, nor would it improve the sense of the passage. Mr. Bloomfield also, with Haack, supposes an aposiopesis, or suppression of a word, after γίγνηται, as in the words, ΙΙΙ. 3, 3. ἢν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα, and he inserts accordingly in his translation the word "well." "If they could do this, “ well.” He does this because the τε in the following clause makes him conclude that the apodosis of the whole sentence cannot lie in the words Teiσew τε οἴεσθαι κ. τ. λ. But for the use of Te in the apodosis, see the note on I. 133. and such a suppression of the apodosis as Mr. Bloomfield supposes, may take place where two opposites are mentioned, and the consequence of one being perfectly obvious, only that

of the other is expressly stated. But I think we cannot suppose such an omission here any more than in any other passage of Thucydides where a condition is stated; the reader might be left to guess the consequence of it. Dobree proposes to read ἵν ̓ ὑφέλωσι ἵν ̓ ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς σφίσι δαπάνη γίγνηται, or else to strike out iv, and to connect ὅπως ἀποστήσωσιν, καὶ ὑφέλωσι, καὶ—γίγνηται. Bekker in his edition of 1832 reads αφέλωσι, and ἐφορμοῦσιν. Thus Dobree and Bekker both agree in reading εφορμοῦσιν instead of ἐφορμῶσιν, and Bekker I imagine must suppose the apodosis of the whole sentence to be in the words πείσειν τε οἴεσθαι κ. τ. λ. Either the passage is altogether corrupt, possibly from the loss of some words in the middle of it which completed the sense, or if the text be allowed to be sound the apodosis must be in πείσειν τε οἴεσθαι κ. τ. λ. Harsh as this may be, it is less so, I am satisfied, than any of the attempts which have been made to find the apodosis elsewhere, according to the present reading of the passage. But as I can see no satisfactory interpretation of the sentence in its present form, and as I cannot pretend to restore the true reading, I must be content to leave it without any farther explanation.

fence by putting to

EGEAN SEA. A. C. 427. Olymp. 88.1, 2.

2 Alcidas given great of. εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς. καὶ ἐς τὴν death at the prisoners Ἔφεσον καθορμισαμένου αὐτοῦ Σαμίων τῶν ἐξ ̓Αναίων ἀφικόμενοι πρέσβεις ἔλεγον οὐ

of the Athenian allies whom he took in the

course of his voyage.

καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦν αὐτὸν, εἰ ἄνδρας διέφθειρεν οὔτε χεῖρας ἀνταιρομένους οὔτε πολεμίους,5 Αθηναίων δὲ ὑπ ̓ ἀνάγκης ξυμμάχους· εἴ τε μὴ παύσεται, ὀλίγους μὲν αὐτὸν τῶν ἐχθρῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαι, πολὺ 3 δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ ὁ μὲν ἐπείσθη τε καὶ Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν ἔτι ἀφῆκε, καὶ τῶν ἄλλων τινάς· ὁρῶντες γὰρ τὰς ναῦς οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἔφευγον ἀλλὰ το προσεχώρουν μᾶλλον ὡς ̓Αττικαῖς, καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε 'Αθηναίων τῆς θαλάσσης κρατ τούντων ναῦς Πελοποννησίων ἐς Ἰωνίαν παραβαλεῖν. XXXIII. ἀπὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὁ ̓Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο· ὤφθη γὰρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ 15 Παράλου ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν (αἱ δ ̓ ἀπ' He then returns home ̓Αθηνῶν ἔτυχον πλέουσαι,) καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους ὡς γῇ ἑκούσιος

2

EGEAN SEA.

with all speed, being chased by Paches as

Patmos.

[ocr errors]

Τῷ δὲ

far as the island of οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. Πάχητι καὶ τοῖς ̓Αθηναίοις ἦλθε μὲν καὶ ἀπὸ 20

2. καθορμησαμένου Ε.

τῶν] om. b. 4. αὐτὸν] om. d.e.

7. αὐτῶν V.

5. ἀνται

ρουμένους Κ. et edd. ante Haack. 6. TE B.C.H.K.L.N.O.Q.V.c.d.e. Poppo. Goell. Bekk. τι Ρ. Α.Ε. et vulgo δέ. 8. πλείους ἕξειν ἐχθρούς N.V. L.O.P.Q. ἔφυγον P.d.

om. Κ.

16. κλάρου Ρ. sed κλάρον restituit Poppo ed.

προσάξασθαι Ι. 10. yàp] dè 15. τῆς] Ικαρον Poppo. Bekk.

πλείους έξειν C.H.e. et rec. F.
13. παραλαβεῖν b. 14. 6] om. Ο.
κλάρον ceteri codices.

1845.

3. ἐξ ̓Αναίων] Stephanus et Eustathius ἡ ̓Αναία dicunt, Thucydides τὰ "Avala. vid. ad cap. 19, 2. hujus libri.DUKER.

15. Σαλαμινίας καὶ Παρ.] Scholiastes Aristoph. in Avibus, ad illa, v. 147, κληστῆρ ̓ ἄγουσ ̓ ἔσωθεν ἡ Σαλαμινία, notat, δύο εἰσὶ νῆες ὑπηρετίδες παρ' Αθηναίοις, ἡ Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία. ὧν ἡ μὲν Σαλαμινία τοὺς ἐκκαλουμένους εἰς κρίσιν ἦγεν, ἡ δὲ Πάραλος τὰς θεωρίας ἀπῆγεν, τουτέστι τὰ ἐς θυσίας πεμπόμενα. Sed et τῇ Παράλῳ ad abducendos reos ute.

18. ἑκουσίως H. rec. F.

bantur, eamque misere, ut Alcibiadem arcesserent ad causam Athenis dicendam, ut constat ex Thucyd. et Suida in voce Πάραλος. Vide Sigonium, l. 4. de Rep. Athen. et Meursii Attic. Lect. 1. 2. c. 8. Hups.

16. ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν] In these words, and again a few lines below, Poppo some years since gave it as his opinion that Ικαρον and Ικάρῳ should be substituted for Κλάρον and Κλάρῳ. (Observatt. in Thucyd. c. 14. p. 229.) His conjecture has since been adopted

« AnteriorContinuar »