Imagens das páginas
PDF
ePub

PLATEA. A. C. 428, 7. Olymp. 88. 1.

φθείραντες ἐκεκρατήκεσαν, τάς τε διόδους τῶν πύργων ἐνστάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι ̓ αὐτῶν ἐπιβοηθεῖν, καὶ κλίμακας προσθέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄνδρας πλείους, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων Στοὺς ἐπιβοηθοῦντας καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν εἱργον βάλλοντες, οἱ δ ̓ ἐν τούτῳ οἱ πλείους πολλὰς προσθέντες κλίμακας ἅμα καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες διὰ τοῦ μεταπυργίου ὑπερέβαινον· ὁ δὲ διακομιζόμενος ἀεὶ ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλους 2 τῆς τάφρου, καὶ ἐντεῦθεν ἐτόξευόν τε καὶ ἠκόντιζον, εἴ τις το παραβοηθῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς διαβά σεως. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ τῶν πύργων,3 χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι, καταβαίνοντες ἐχώρουν ἐπὶ τὴν τάφρον, καὶ ἐν τούτῳ οἱ τριακόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο λαμπάδας ἔχοντες. οἱ μὲν οὖν Πλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον 4 15 ἐκ τοῦ σκότους ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἐτόξευόν τε καὶ ἐσηκόντιζον ἐς τὰ γυμνὰ, αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καθεωρῶντο, ὥστε φθάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ ὕστατοι διαβάντες τὴν τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως κρύσταλλός τε γὰρ ἐπεπήγει το οὐ βέβαιος ἐν αὐτῇ ὥστ ̓ ἐπελθεῖν, ἀλλ ̓ οἷος ἀπηλιώτου ἢ

1. ἐνστάντες αὐτοὶ Α.Β.C.E.G.H.K.L.O.P.Q.V.c.de.f.g.h.i. Goell. Bekk. vulgo αὐτοὶ ἐνστάντες. 5. βοηθοῦντας L.O.P. om. H. et rec. F. 6. προθέντες g.h. 7. πυργίου G. 8. χείλους] τείχους Γ.Κ. 9. ἠκόντιζόν τε καὶ ἐτόξευον L.O. γελος Ε. 15. τείχους Κ. καὶ ἐντεῦθεν ἐτόξευον G.I.L.Ο.Ρ. H. et rec. F. 18. ὕστερον H.d.i. rec. F. 20. βεβαίως G. ἐλθεῖν ε.

12. χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι] I have placed a comma before and after these words, because the translation of the sentence seems to me to be this. "The "party from the towers descended and "advanced to the ditch, those of their “ number who came last making their “ way with difficulty.” And thus Mr. Bloomfield has understood it.

20. οἷος ἀπηλιώτου ή βορέου] “ Such "as usually is found when the wind is " east instead of north.” So the Scholiast understands these words, as does

Haack. Poppo.

καὶ ante κατ.

μετὰ πυργίου Γ. 10. τεῖχος] 16. ἐπηκόντιζον ἐπανελθεῖν Ε.

also Mr. Bloomfield; and I have no doubt that this is the true interpretation. The Scholiasts of Constantinople, however ignorant on many points, must at least have been acquainted with the weather in their own country; and the scholium βορέας γὰρ βέβαιον ποιεῖ κρύ σταλλον, ἀπηλιώτης δὲ ὑδατώδη, may therefore be reasonably listened to. The east wind of Greece is indeed very different from the east wind of England and Germany; and instead of saying as we do that "the wind in the east is

PLATEA. A. C. 428, 7. Olymp. 88. 1.

βορέου υδατώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονει φομένη πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει, ὃ μόλις ὑπερ5 έχοντες ἐπεραιώθησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος. XXIV. ὁρμήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οἱ Πλαταιῆς ἐχώρουν ἀθρόοι τὴν ἐς5 Θήβας φέρουσαν ὁδὸν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ τοῦ ̓Ανδροκράτους ἡρῷον, νομίζοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑποτοπῆσαι τραπέσθαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους· καὶ ἅμα ἑώρων τοὺς Πελοποννησίους τὴν πρὸς Κιθαιρῶνα καὶ Δρυός κεφαλὰς τὴν ἐπ ̓ ̓Αθηνῶν φέρουσαν μετὰ λαμπάδων διώκοντας. 1ο 2 καὶ ἐπὶ μὲν ἐξ ἢ ἑπτὰ σταδίους οἱ Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν Θηβῶν ἐχώρησαν, ἔπειθ ̓ ὑποστρέψαντες ᾔεσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος φέρουσαν ὁδὸν ἐς Ερυθρὰς καὶ Ὑσιὰς, καὶ λαβόμενοι

Ι. ὑδατώδους d.i.

ὑπονειφομένη Α.Β.C.E.H.K.d.g.h.i. Poppo. Goell. Bekk. G. et vulgo ὑπονιφομένη. 3. καὶ ἐγένετο L.O.P. 6. δεξιῷ Κ. ἀνδροκάτους Β. 10. ἀπ' θ. 11. τῶν] om. f. 13. épvepàs B.H.L.O.g. Poppo. ¿pvôpà V. vulgo et Bekk. ἐρύθρας. ὑσιὰς Α.Β.Η.V.g. Poppo. Goell. Bekk. vulgo υσίας.

66

good neither for man nor beast," the Turks call it "a divine wind wafting to “ them the blessing of Mecca.” And Stuart says that it brings pleasant rains, and favours vegetation. See Kruse, Hellas, vol. I. p. 323. For the omission of μᾶλλον before ή, compare Sophocles, Ajax, 966.

ἐμοὶ πικρὸς τέθνηκεν, ἢ κείνοις γλυκύς. Compare note on VII. 49, 1.

[Dobree proposes to strike out the words ἢ βορέου as a mere gloss, added to explain the meaning of μᾶλλον. Goller in his second edition imagines that both the north and east winds were moist winds, so that the ice would not be firm when either of them blew. But if ever there was firm ice at all, under what wind could it take place, if it could be neither with an east wind, nor yet with a north ? Surely Göller does not suppose that it would freeze harder when the wind was in the south or west. Either then we must follow Dobree in striking out the words ἢ βορέου, or it seems impossible to interpret them in any other way than that which has been followed in the

former part of this note.]

6. Ανδροκράτους] Herodotus, ΙΧ. 25, 5. Ἐτάσσοντο κατὰ ἔθνεα, πλησίον τῆς τε κρήνης τῆς Γαργαφίης, καὶ τοῦ Τεμένεος τοῦ ̓Ανδροκράτεος τοῦ Ἥρωος. Plutarch. Aristid. 325. Respondit Apollo, laturos ex Medis victoriam Athenienses, si vota Νύμφαις Σφρα γίτισι &c. nuncupassent, καὶ θύοντας Ηρωσιν ̓ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΕΙ, Λεύκωνι, Πεισάνδρῳ, Δαμοκράτει, Ὑψίωνι, ̓Ακταίωνι, ΠολυίδῳΑρχηγέται Πλαταιέων ἦσαν.

αὐτοῦ δ ̓ ἦν καὶ τὸ τοῦ ̓Ανδροκράτους ἡρῷον, ἐγγὺς ἄλσει πυκνῶν καὶ συσκίων δένδρων περιεχόμενον. ibi pro Νυσίων lege Υσίων cum MS. et διαμαρτείν. Hos opinor contestatus est Archidamus, II. 74, 2. WASS.

9. τὴν πρὸς Κιθαιρῶνα καὶ Δρυός κεφαλὰς] For the geography of the passes of Cithaeron, of Plataea, Hysiæ, and Erythræ, the reader is referred to Sir W. Gell's map at the end of the volume, and to the memoir which accompanies it.

13. Υσίας] Ita MSS. et Steph. Vid. Nostrum, Lib. V. 83, 2. Pausan. Boeot. IX. 2. ἐν τῷ Κιθαιρῶνι ὀλίγον τῆς εὐ

PLATEA. A. C. 428, 7. Olymp. 88. 1.

τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ̓Αθήνας, ἄνδρες δώδεκα καὶ διακόσιοι ἀπὸ πλειόνων· εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ ̓ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλήφθη. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι κατὰ 3 5 χώραν ἐγένοντο τῆς βοηθείας παυσάμενοι· οἱ δ ̓ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες οὐδὲν, τῶν δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι, κήρυκα ἐκπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς, μαθόντες δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπαύσαντο. το οἱ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες ἐσώ-4 θησαν.

XXV. Ἐκ δὲ τῆς Λακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἐκπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύρραν καὶ 1 ἐξ αὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδραν τινὰ, ᾗ ὑπερ

LESBOS.

Salathus, a Laceda

15 monian, finds means

Ι. τὰς] om. e.

9. τῶν νεκρῶν G.

10. των]

om. C.G.H.L.N.O.P.V.e. .Ο.Ρ. V. αποτρεπομένων Κ. 14. πύραν K.L.O.P. 15. of H.N. V. et rec. F.

θείας —Ὑσιῶν καὶ Ερυθρῶν ἐρείπιά ἐστι. Confer II. 24. VIII. 6. Herodot. VI. 108, 9. IX. 15, 5. V. 74, 2. Κτίσμα erat Νυκτέως τοῦ ̓Αντιόπης πατρός. Vid. Cl. Whelerum Itinerar. p. 474. et Strabonem, IX. p. 620. et Suidam in h. v. WASS.

66

13. Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος] The use of the article here gives, I suppose, a certain distinction to the individual named, and implies that he was or ought to be known in and for himself. Σάλαιθος Λακεδαιμόνιος would be, “ certain Lacedamonian named Salæ"thus," as if the individual man was not very distinctly present to the reader's mind. In VIII. 39, I. where we read of some ships procured for Pharnabazus ὑπὸ Καλλιγείτου τοῦ Μεγαρέως καὶ Τιμαγόρου τοῦ Κυζικηνοῦ, the article merely intimates that they had been already mentioned as the agents of Pharnabazus for this very purpose, VIII. 6, 1. and there, where they are spoken of for the first time, they are called simply Μεγαρεύς and Κυζικηνός, without the article.

Μυτιλήνην] Μυτιλήνη habent Ste phanus et Epit. Strabon. XIII. In aliis fere tam Græcis, quam Latinis Scriptoribus editum est Mitylene et Mitylena. Harduinus in Plinio utramque scripturam exhibet: fortassis, quia ita in libris scriptis, vel vetustis editionibus invenit: nam recentiores constanter in prima syllaba habent i. Sed in nummis antiquis esse Mur, adnotat Idem ad Plinium, et in Nummis ant. Populor. et Urb. illustr. nec non Holsten. ad Stephan. et Spanhem. de Præst. et Usu Numism. Dissert. IX. pag. 645. Dissert. XI. p. 279. et XII. p. 489. Et sic apud Gruter. Inscript. MCXVIII. 7. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑ. Tamen ibid. CCCCLXXιν. 8. QUI MYTILENIS NEGOTIANTUR. Sed hujus auctoritatem elevat Cellarius Geograph. Ant. III. 2. DUKER.

15. κατὰ χαράδραν τινὰ] A deep torrent bed, with rocky and precipitous sides, which interrupted the line of the Athenian works.

2

« AnteriorContinuar »